Węgierskie Biura Radców Handlowych w Polsce

Nową zagraniczną politykę ekonomiczną przyjął w 2014 roku rząd Węgier po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, którego głównym celem jest zwiększenie udziału przemysłu, eksportu i bezpośrednich inwestycji w produkcie krajowym brutto. Realizacja tego zamierzenia wymagała zasadniczej zmiany węgierskiej polityki zagranicznej.

Dzięki rozszerzeniu kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych o kwestie handlowe, powstało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, instytucja z nowymi możliwościami: do klasycznej dyplomacji dołączyła dyplomacja gospodarcza, dyplomacja naukowa, oraz dyplomacja kulturalna, mając za główne zadanie realizację węgierskich interesów gospodarczych na rynkach zagranicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier wyznacza kierunek rozwoju handlu oraz promocji inwestycji, realizacji których wykonują działające przy placówkach dyplomatycznych biura radców handlowych. W Polsce działają obecnie dwa biura radców handlowych: jedno przy Ambasadzie Węgier w Warszawie, drugie przy Konsulacie Generalnym w Krakowie.

Biura te zostały utworzone w celu wsparcia węgierskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich umiędzynarodowienia. Biura zajmuje się również problematyką polsko-węgierskiej współpracy gospodarczej. Szczególny nacisk położony jest na działania promocyjne.

Do podstawowych zadań biur radców handlowych należy udzielanie nieodpłatnej pomocy węgierskim i polskim przedsiębiorcom zainteresowanym wymianą handlową między naszymi krajami ze szczególnym naciskiem na rozwój sprzedaży węgierskich produktów w Polsce. Biura te są także odpowiedzialni za wspieranie działań mających nakłonić polskich partnerów do inwestowania na Węgrzech.

Do głównych zadań i celów naszych biur handlowych należą:

 • Promocja Węgier i węgierskiej gospodarki na terenie Polski,
 • Wspieranie i doradztwo dla węgierskich eksporterów szukających rynku zbytu w Polsce,
 • Podejmowanie działań zachęcających firmy polskich do inwestycji na Węgrzech,
 • Udzielanie niezbędnych informacji handlowych węgierskim podmiotom gospodarczym planującym działalność inwestycyjną, produkcyjną, handlową i usługową na terenie Polski,
 • Dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzebne do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji do Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego, oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych,
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy węgierskimi i polskimi firmami,
 • W oparciu o posiadane bazy danych wyszukiwanie odpowiednich dystrybutorów, importerów i eksporterów,
 • Przygotowanie firm do negocjacji handlowych,
 • Udzielanie informacji na temat imprez targowo-wystawienniczych,
 • Uczestnictwo w ważnych imprezach targowych w Polsce,
 • Doradztwo i pomoc dla misji polskich eksporterów wizytujących targi,
 • Organizowanie seminariów dotyczących promocji branż, regionów i możliwości inwestycyjnych w Polsce.

Zapewniamy:

 • Równe, partnerskie traktowanie przedsiębiorców, bez względu na skalę ich działania,
 • Postępowanie zgodne zasadami etyki, w tym nieujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa, czyli m.in. informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, statystycznych lub innych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt

 

Tamás Viczián
attaché ekonomiczny
Biuro Radcy Handlowego
Konsulatu Generalnego w Krakowie

Gábor Kónya
attaché ekonomiczny
Biuro Radcy Handlowego
Ambasady Węgier

ul. Lubicz 17 h, 31-503 Kraków

ul. Chopina 2, 00-559 Warszawa

Tel.: (00 48) (12) 359 99 20
Fax.: (00 48) (12) 359 9929

Tel.: (00 48) (22) 841 35 51
Tel.: (00 48) (22) 537 56 68

e-mail: trade.krk@mfa.gov.hu

e-mail: trade.vao@mfa.gov.hu